Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Ecodomo bvba. Ecodomo is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8530 Harelbeke, Stasegemdorp 23 - 001, BelgiĆ« en met ondernemingsnummer BE 840.588.637. 
Het doel van dit privacybeleid is om u informatie te verschaffen met betrekking tot de persoonsgegevens die Ecodomo bvba verzamelt, waarom we deze persoonsgegevens verzamelen en wat er precies gebeurt met uw persoonsgegevens.
Het privacybeleid kan aangepast worden, onder meer ten gevolge van nieuwe ontwikkelingen. Wij adviseren u daarom dit privacybeleid regelmatig te raadplegen. Deze versie van het privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 25 april 2018.

GEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Ecodomo bvba verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verschaft. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

BIJZONDER EN/OF GEVOELIGE GEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ecodomo.be, dan verwijderen wij deze informatie per kerende.


WAT IS DE WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS? 
Ecodomo bvba zal uw persoonsgegevens verwerken op basis van volgende rechtmatigheidsgronden:

MET WELK DOEL WIJ PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN?

HOE LANG WE JE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Ecodomo bvba bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Ecodomo bvba verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden voor de uitvoering van bepaalde verwerkingsactiviteiten en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In de volgende omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden:

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN of VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ecodomo bvba en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ecodomo.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Ecodomo bvba wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be).

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Ecodomo bvba neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ecodomo.be